අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

02
ජන2020
ජංගම වෙළදුන් පිළිබඳ තොරතුරු හා කොවිඩ් එන්නත් කරණය පිළිබඳ තොරතුරු

ජංගම වෙළදුන් පිළිබඳ තොරතුරු හා කොවිඩ් එන්නත් කරණය පිළිබඳ තොරතුරු

 ඉමදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අදාළ මහජන පැමිණිලි...

31
ජූලි2019
පුවත්

පුවත්

මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකරන නිලධාරියාගේ තොරතුරු නම          ...

Scroll To Top